Avís Legal.

TITULARITAT DEL PORTAL.

TEPSIS SBD, S.L. és el Titular del portal web www.tepsis.com (d’ara endavant, el Portal). El seu domicili és a Sabadell, carrer Sant Cugat no. 49 baixos i amb CIF B64.086.705.

Les dades registrals del Titular són: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Vol. 38226, Foli 210, full B323730.

Podeu contactar amb el Titular del Portal a través del següent e-mail: info@tepsis.com.

El nom de domini TEPSIS a través del que s’accedeix a aquest Portal és titularitat de TEPSIS SBD, S.L. estan prohibida la utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de TEPSIS SBD que pugui crear confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de TEPSIS SBD.

OBJECTE.

Aquest Avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, la navegació i l’ús del Portal esmentat per part de tots els Usuaris. Si l’Usuari no està d’acord amb aquestes, no tindreu dret a utilitzar el lloc web de TEPSIS.

El fet d’accedir al present Portal suposa el coneixement i l’acceptació íntegra per part de l’usuari dels termes i condicions d’ús del Portal, en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web.

En aquest sentit, TEPSIS SBD es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, aquestes Condicions Generals i, en general, dels elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, TEPSIS SBD recomana als Usuaris que llegeixin detingudament aquestes condicions cada vegada que accedeixin al Portal.

Així mateix, el Titular es reserva la facultat de donar per finalitzar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la pròpia configuració del Portal, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l’usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i legals. Després d’aquesta finalització, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en aquest Avís legal i/o en qualsevol condicions particulars que siguin aplicables.

ACCÉS i ÚS DEL PORTAL.

L’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn totalment.

El mer accés al Portal, l’ús dels continguts que s’hi ofereixen, així com l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin al Portal, l’adquisició de la consideració d’usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present avís legal.

L’Usuari declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d’aquest Portal és vertadera, completa i precisa.

En qualsevol cas, l’accés, la navegació i l’ús del Portal es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a fer servir els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 1. Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic ia les instruccions rebudes del Titular.
 2. Utilitzar-los amb fins lesius dels legítims drets de tercers.
 3. Emplear els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i no exhaustiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, estructura de navegació, programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs , les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant els continguts) són propietat intel·lectual de TEPSIS SBD o de terceros, dels quals TEPSIS SBD ha obtingut la corresponent llicència.

Queden reservar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts donant lloc a responsabilitats l’ús o, l’explotació o la utilització no autoritzada dels continguts.

També està prohibit l’ús de les marques, noms comercials o signes distintius titularitat del titular o de tercers, sense el consentiment previ per escrit del seu titular.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR.

El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i/o la transmissió de virus i altres components nocius pels Usuaris.

Així mateix, el Titular posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES.
L’Usuari reconeix i accepta expressament que el Titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada al Portal relacionada amb els productes i/o serveis de TEPSIS.

En particular, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal;
 2. L’existència d’interrupcions, errors a l’accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet;
 3. L’absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que el subministra; Correspon a l’Usuari, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.
 4. La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s’hi prenguin;
 5. La inexistència d’errors als continguts;
 6. L’adequació per a un propòsit o finalitat particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els productes o serveis de TEPSIS;
 7. Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.
 8. Dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 9. Qualsevol altres danys que si escau poguessin causar pel funcionament defectuós del Portal.

 

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB.

El Titular pot oferir al vostre Portal enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es trobin fora del Portal. En cap cas aquests enllaços no han de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació de TEPSIS SBD a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin.

El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a què es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web amb què es pogués establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no contundent, sobre el funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualssevol dels seus continguts, en general.

ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ AL PORTAL DE TEPSIS.

Per al cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d’obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l’enllaç haurà de ser absolut i complet, sentit que es realitzi a la pàgina principal de TEPSIS SBD, tot abastant tota l’extensió de la pàgina principal del Portal.

En cas que l’entitat que realitzés l’enllaç des de la seva pàgina web al Portal de TEPSIS SBD, també voldria incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/ o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit de TEPSIS SBD.

 

NUL·LITAT.

En cas que qualsevol disposició d’aquest Avís legal fos considerada nul·la, totalment o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís legal ni les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes .

En cas que el Titular no exerceixi qualsevol dret, acció o acció reconeguda en aquest Avís legal, això no constituirà una renúncia a aquest, llevat reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

LEGISLACIÓ APLICABLE i TRIBUNALS COMPETENTS.

Aquest Avís legal es regirà per la normativa espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que poguera derivar-se de l’accés al Portal, Usuari i Titular amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular.